Elektronikong Dartboard

Kung ikukumpara sa mga hard darts, ang mga electronic darts ay maaaring makamit ang awtomatikong pagbibilang, pagmamarka at pagpapakita ng resulta.WIN.MAXpakyawan electronic dart boardmay kasamang ilang built-inlaro ng darts.Bilang karagdagan sa mga tradisyonal na larong may mataas na marka at 01 na laro, may mga simpleng laro sa pag-aaral na idinisenyo para sa mga nagsisimula upang matulungan silang pagbutihin ang kanilang mga kasanayan sa darts.Kasabay nito, ayon sa mga katangian ng lugar ng negosyo, magdisenyo at bumuo ng mas nakakaaliw at puwedeng laruin na mga laro ng darts, tulad ng sa mga bar.At saka,mga bata electronic dartsay napakaligtas para sa mga bata nang walang takot na saktan sila gamit ang dulo ng dart.Marami rinChinese home electronic dartssa ibaba, tingnan mo!